Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2016-2017 (Các lớp tín chỉ)_Số 04