Ngày đăng :29/12/2016 2446 lượt xem

nizoral

nizoral ttvmerwestad.nl

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Số: 311/TB-HĐTSĐTTĐThS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Nam Định, ngày 28 tháng 12 năm 2016 năm 2014

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016

Ngày 28/12/2016, Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, cụ thể như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN:

+ 14,0 điểm (gồm tổng điểm môn Toán cao cấp, môn Công nghệ chế tạo máy và điểm ưu tiên).

+ Môn Anh văn đạt từ 50 điểm trở lên.

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (danh sách kèm theo)

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0350) 3630858; Fax: (0350) 3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TSĐTTĐThS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm

Tải chi tiết thông báo tại đây.

Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: