Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học được ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT; Hội đồng đào tạo liên thông hệ chính quy năm 2016 hướng dẫn các khoa và bộ môn trực thuộc (gọi chung là các khoa) thực hiện các công việc sau:

1) Trên cơ sở các văn bản quy định về chương trình đào tạo đại học hệ chính quy hiện hành (ban hành năm 2011 đối với nhóm ngành kinh tế, năm 2013 đối với nhóm ngành kỹ thuật); các học phần, môn học, mô đun do khoa quản lý; văn bằng, chứng chỉ GDTC, QP-AN, nội dung và kết quả học tập trình độ đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề của thí sinh (có hồ sơ kết quả học tập đính kèm); đăng ký ngành học liên thông của thí sinh, các khoa xem xét và đề nghị khối lượng kiến thức được miễn trừ, giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2016 đảm bảo các yêu cầu:

+ Miễn trừ thực hiện theo học phần quy định trong chương trình đào tạo đại học (không miễn trừ một phần của học phần);

+ Nội dung của học phần được miễn trừ phải được thí sinh học tương đối đầy đủ trong một học phần, môn học, mô đun hoặc được tổng hợp từ nhiều học phần, môn học, mô đun trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hoặc cao đẳng nghề;

+ Giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho một học phần được lấy điểm của học phần, môn học, mô đun thay thế hoặc trung bình chung (theo hệ số) điểm của các học phần, môn học, mô đun thay thế. Điểm chuyển đổi theo thang điểm 10 và làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

+ Điểm của học phần chuyển đổi từ học phần/môn học/mô đun tổ chức đào tạo theo niên chế được điều chỉnh (để tránh thiệt thòi cho thí sinh) như sau:

Điểm học phần sau khi chuyển đổi

Điểm được điều chỉnh

Từ 5,0 đến 5,4

5,5 (điểm C)

Từ 8,0 đến 8,4

8,5 (điểm A)

Các trường hợp còn lại

Giữ nguyên

 

2) Nhận hồ sơ kết quả học tập của thí sinh tại phòng Đào tạo (gặp đ/c ).

3) Tổng hợp kết quả chuyển đổi theo mẫu M1 (www.nute.edu.vn -> Đào tạo -> Thông báo -> Hướng dẫn chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ ĐHLTHCQ 2016) và gửi kèm file về phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 31/10/2016 để tổng hợp trình Hội đồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Trưởng khoa báo cáo Chủ tịch Hội đồng (qua phòng Đào tạo) để xem xét, giải quyết.

Yêu cầu các khoa thực hiện đúng Hướng dẫn này./.

Phản hồi về bài viết “Hướng dẫn chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ ĐHLTHCQ 2016”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804