Ngày đăng :30/09/2016 616 lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 758/QĐ-ĐHSPKTNĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 16 tháng 8  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Đại học khóa 7, Đại học liên thông khóa 7, Đại học liên thông khóa 8

Cao đẳng khóa 16 và sinh viên chậm tiến độ khóa học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-LĐTBXH ngày 01/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tr­ường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 08/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Biên bản họp ngày 04/8/2016 của Hội đồng xét tốt nghiệp về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 7, Đại học liên thông khóa 7, Đại học liên thông khóa 8, Cao đẳng khóa 16 và sinh viên chậm tiến độ khóa học,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 216 sinh viên, cụ thể:

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho 61 sinh viên, cụ thể:

(có danh sách kèm theo).

Điều 3. Chưa công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đối với 17 sinh viên, cụ thể:

(có danh sách kèm theo).

Điều 4. Chưa công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy đối với 59 sinh viên, cụ thể:

(có danh sách kèm theo).

Điều 5. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng KT&ĐBCL, Trưởng phòng Kế toán-Tài chính, Trưởng khoa Điện-Điện tử, Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trưởng khoa Kinh tế và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 7, Đại học liên thông khóa 7, Đại học liên thông khóa 8 Cao đẳng khóa 16 và sinh viên chậm tiến độ khóa học”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?