Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố, chỉnh sửa chuẩn đầu ra các ngành đào tạo;

Căn cứ vào sứ mạng, chức năng và nhiệm vụ của Trường;

Căn cứ vào các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng mà Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo;

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn về đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội;

Sau một thời gian xây dựng, thực hiện và chỉnh sửa, đến nay chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường đãhoàn thiện. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trân trọng tuyên bố chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của Nhà trường trước cộng đồng, xã hội.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đảm bảo sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp phải đạt được các tiêu chí sau:

Nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách toàn diện của con người mới xã hội chủ nghĩa;

Có kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành, đáp ứng tốt cho việc tiếp thu các kiến thức công nghệ mới và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

Có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo;

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời, nhanh chóng thích ứng với công nghệ hiện đại;

Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm;

Có khả năng xây dựng giải pháp và triển khai thực hiện dự án;

Có năng lực sư phạm, phẩm chất nhân cách của người giáo viên dạy nghề;

Có kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị cơ bản là công cụ hỗ trợ trong nghề nghiệp; khai thác phần mềm ứng dụng phục vụ các hoạt động nghề nghiệp;

Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định sau khi đạt các chuẩn đầu ra sẽ được công nhận và được cấp:

Về chuyên môn: Có chứng nhận đã hoàn thành các học phần (tín chỉ) trong chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp;

Về ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 đối với trình độ đại học, A2 đối với trình độ cao đẳng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Về tin học: Chứng chỉ trình độ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các ngành không thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin;

Về Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Về sư phạm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề;

Về Kỹ năng mềm: Chứng chỉ kỹ năng mềm.

Về Kỹ năng nghề: Chứng chỉ kỹ năng nghề.

Hệ thống chuẩn đầu ra này cũng chính là bản cam kết của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu, các cán bộ quản lý, các thầy, cô giáo và toàn thể cán bộ, viên chức của Nhà trường trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp nhằm đạt chuẩn đầu ra; đảm bảo đào tạo có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của người học cũng như của thị trường lao động và nhu cầu xã hội.

 

HIỆU TRƯỞNG(Đã ký)

TS. Phan Sỹ Nghĩa