Ngày đăng :30/11/2013 606 lượt xem

xarelto

xarelto wonderlandmakeups.pl

RƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT NAM ĐỊNH
PHÒNG ĐÀO TẠO

 Số: 07 /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày  13   tháng 09 năm 2012

  THÔNG BÁO
V/v xem thời khóa biểu của CBGD và HSSV

Phòng Đào tạo thực hiện xếp thời khóa biểu học tập theo học kỳ. Tuy nhiên, trong học kỳ có các hoạt động phải điều chỉnh thời khóa biểu.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, BMTT, CBGD và HSSV về việc xem thời khóa biểu như sau: trong học kỳ, CBGD và HSSV thường xuyên xem lại thời khóa biểu trên mạng vào cuối tuần (từ 16h30 thứ 6) để thực hiện nhiệm vụ tuần tiếp theo.

Đề nghị các đơn vị, CBGD và HSSV thực hiện Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Website Nhà trường;
- Các khoa và BMTT;
- Lưu ĐT.

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                               (Đã ký)

 

Đặng Quyết Thắng

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc xem thời khóa biểu của CBGV và HSSV”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804