GIẢI TÍCH 1

Tác giả: Trần Bình

Năm XB: 2009

NXB: Khoa học và kỹ thuật

        Phần đầu của giáo trình hệ thống hóa và nâng lên một mức độ tương đối hiện đại (Phương pháp tiên đề về số thực) nhằm giúp sinh viên có một tư duy logique chặt chẽ trong việc học toán và các ngành khác. Phần sau của giáo trình sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản của giải tích từ thấp lên cao phù hợp với yêu cầu của người kỹ sư trong hiện tại và tương lai. Nội dung giáo trình gồm có 7 chương:

Chương 1: Tập hợp các số thực

Chương 2: Hàm số một biến số

Chương 3: Đạo hàm và vi phân

Chương 4: Các định lý về hàm khả vi và áp dụng

Chương 5: Tích phân bất định

Chương 6: Tích phân xác định

Chương 7: Hàm nhiều biến số

Xin trân trọng giới thiệu!