Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2020 - 2021 (xét đợt 2)