Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt 1 – lần 1 cho sinh viên liên thông đại học các lớp LTĐH – KT 13A, 13C, QTKD 13B”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: