Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện Học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên LTĐH-KT13B